Privacy

Het Trimbos-instituut verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We werken volgens de volgende gedragscodes: 1. Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk Onderzoek 2. Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek 3. Beroepscode voor Psychologen

We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. Indien nodig worden onderzoeksprotocollen voorgelegd aan een Medisch Ethische Commissie, zodat wij ook voldoen aan de Wet Mensgebonden Onderzoek.

Het Trimbos-instituut zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer van dit privacystatement
Dit privacystatement geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en diensten worden verzameld door het Trimbos instituut. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoons- en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens
Voor wetenschappelijk onderzoek en informatieverstrekking wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om het onderzoek of de informatieverstrekking technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of u voor het onderzoek geschikt bent
 • Om u te laten weten of de betreffende informatieverstrekking geschikt is voor u of niet
 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan onderzoek of een bepaalde dienstverlening
 • Om u na afloop van het onderzoek of de dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over het onderzoek of de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om het onderzoek of de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden

Verkeersgegevens
Tijdens onze dienstverlening worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een training, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL's en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van nota's
 • Voor onderzoeksdoeleinden zoals effectiviteit van dienstverlening. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuele gedrag van de gebruiker, daarom wordt er voor het onderzoek geen gebruik gemaakt van:
  • Naam- en adresgegevens
  • BSN-nummers
  • E-mailadressen

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het Trimbos instituut, tenzij:

 • Het Trimbos instituut dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
 • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van het Trimbos instituut
De websites van het Trimbos instituut bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van het Trimbos instituut zijn vervaardigd. Het Trimbos instituut is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies
Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van de omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Beveiliging gegevens
Het Trimbos instituut maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in aparte bestanden, bij voorkeur door een datamanager en in een map die niet toegankelijk is voor de inhoudelijk onderzoeker.
 • Bestanden met onderzoeksgegevens bevatten enkel een administratieve identificatiecode.
 • De programmacode waarmee een koppeling wordt gemaakt tussen persoonsgegevens en onderzoeksgegevens wordt beheerd door de datamanager en is niet toegankelijk voor de inhoudelijk onderzoeker.
 • Bestanden met privacy gevoelige gegevens worden niet op locale computers opgeslagen. Deze worden enkel opgeslagen in het netwerk in een map waar alleen bevoegde projectmedewerkers toegang toe hebben.
 • Projectteam medewerkers die toegang hebben tot privacy gevoelige gegevens worden geregistreerd door de projectleider.
 • De projectleider is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van bestanden met privacy gevoelige informatie.

Bewaartermijn
Het Trimbos instituut bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden binnen 6 maanden na afronding van het onderzoek vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor vervolg onderzoek. In het laatste geval is dat altijd met toestemming van de persoon. Persoonsgegevens, ten behoeve van een training, worden vernietigd ( inclusief opgegeven e-mailadressen):

 • Een jaar nadat u uw inloggegevens ontvangt voor de training
 • Als u 12 maanden niet inlogt in de trainingomgeving
 • Als u zich tussentijds afmeldt voor de training.

Wijziging Privacy verklaring
Het Trimbos-instituut behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.
Dit privacystatement is bijgewerkt op 5 september 2013.